Van for Thai

รถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ (Inbound Tour)

Toyota Commuter 2700 cc

เบาะนุ่มนั่งสบาย แถวละ 3 ที่นั่ง ไม่เบียดกัน

การตกแต่งภายในรถ

🔶 เราได้เปิดให้บริการเช่ารถตู้ ทั้งแบบไม่รวมค่าน้ำมัน เพื่อให้ผู้เช่ารถสามารถควบคุมงบประมาณด้วยตัวเองตามค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง และแบบรวมค่าน้ำมัน (เหมาเป็นเที่ยว)

==============================

ประเภทของการให้บริการ:

* เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแบบครอบครัว และแบบหมู่คณะ

* เพื่อธุรกิจ เช่นการรับส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานตามโรงงาน หรือ การรับส่งพนักงานบริษัทไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัด

ประเภทของยานพาหนะ:

* รถตู้ทันสมัย รุ่นล่าสุด TOYOTA COMMUTER สภาพใหม่

* เครื่องยนต์ 2700 C.C ประหยัดมากกว่าเครื่องยนต์ดีเซล เพราะใช้กาซ LPG สลับกับเบนซิน

* ตกแต่งภายในแบบ VIP รวมทั้งอุปกรณ์บันเทิง : CD, VCD, DVD และ ช่อง ฟรี TV

* ความจุของผู้โดยสาร : 9 ที่นั่ง (ไม่รวมคนขับ) ภายในกว้างขวาง นั่งสบายด้วยเบาะหนัง

* สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์, มือถือ เพื่อสะดวกต่อการทำงานตลอดการเดินทาง

* ประกันอุบัติเหตุชั้นหนึ่งตลอดการเดินทาง

พนักงานขับรถ:

* ได้รับการอบรมมาอย่างดี ทางบริษัทฯเน้นเรื่องการให้บริการ, ตรงต่อเวลา, ชำนาญเส้นทาง, ปฏิบัติการกฏจราจร และความปลอดภัยของผู้โดยสาร

* มีสุขภาพดี มีสุขอนามัยที่ดี ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ตลอดระยะเวลาเดินทาง

* สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพื่อต้อนรับอาเซียน ASEAN

==============================

เงื่อนไขการให้บริการ:

1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถโดยเด็ดขาด

3. ผู้้โดยสารทุกท่าน ห้ามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่ภายในรถโดยเด็ดขาด

4. ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่ามี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

5. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

6. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

==============================

อัตราค่าเช่ารถพร้อมคนขับ:

แบบที่ 1. ไม่รวมค่าน้ำมัน, ราคา 2,800 บาท/วัน

* ในวันเริ่มออกเดินทาง บริษัทฯ จะเติมน้ำมันและกาซ LPG เต็มถังให้กับลูกค้า(ผู้้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้) การเติมน้ำมัน และ/หรือ กาซ LPG ในครั้งต่อ ๆ ไป ระหว่างการเดินทางผู้เช่ารถจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และกรุณาเติมน้ำมันและกาซ LPG ให้เต็มถังเมื่อเสร็จงานและถึงจุดหมายปลายทาง

* ค่าจอดรถ, ค่าผ่านทาง (ทางด่วน) และการนำรถเข้าสถานที่ต่าง ๆ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

* ค่าที่พักค้างคืน (ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัด) ผู้เช่ารถเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ที่เห็นตามสมควร

แบบที่ 2. คิดราคาต่อเที่ยว

* ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ไปส่งหรือไปรับกลับ มีจุดหมายปลายทาง กำหนดเวลา และเส้นทางการเดินทางที่แน่นอน (พนักงานขับรถ จะไม่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด)

* ราคานี้จะรวมทั้งค่าน้ำมันรถ, ค่าที่จอดรถ, ค่าผ่านทาง(ทางด่วน) เรียบร้อยแล้ว

* นอกเหนือจากที่ตกลง ผู้เช่ารถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

🔶 สำหรับการเหมาเที่ยวเป็นวัน ตามสถานที่ต่างๆแบบเหมาเป็นวัน (รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถแล้ว) ช่วง 8.00 น. - 17.00 น. กรุณาดูรายละเอียดได้ที่...............

==============================

เงื่อนไขการเช่ารถตู้:

* อัตราค่าเช่ารถ TOYOTA COMMUTER และคนขับรถ, วันละ 2,800 บาท

* การคิดเวลาเช่า ปกติรถจะออกบริษัท 8.00 น. เดินทางไปถึงที่พักของลูกค้า เวลา 9.00 น. บริการลูกค้าจนถึงเวลา 17.00 น. นับเป็น 1 วัน

* เกินกว่านั้นคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท แต่ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น. เพื่อให้คนขับรถได้พักผ่อน เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

* การออกเดินทางกลางคืน ไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป

==============================

ขั้นตอนการจองรถตู้:

1) ผู้เช่ารถจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน, ในวงเงิน 1,000 บาท ต่อ การเช่า 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์, การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนผ่านธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM ไปที่ :

หลังจากโอนเงินแล้ว โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน และกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ไปที่ yasineecompany@gmail.com การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้บริษัทสามารถบอกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2) ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางกลับเรียบร้อยแล้ว

3) ส่งแผนที่และจุดรับ, โปรแกรมการเดินทางโดยส่งทางอีเมล์

==============================

ติดต่อโดยตรงได้ที่:

คุณญาศิณี ธงสิบเจ็ด

โทรศัพท์มือถือ : 080-160-3000

E-mail : yasineecompany@gmail.com